You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Általános szerződési feltételek

1. SZOLGÁLTATÓ ADATA, ELÉRHETŐSÉGE
Szolgáltató cég neve: Flowyer LegalTech Kft.
Szolgáltató cég székhelye: 2100 Gödöllő, Palota-kert 1. fsz. 1.
Adószáma: 25556584-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-181128
Elérhetősége: support@flowyer.hu
2. Fogalmak
Megrendelő: A megrendelő űrlapon meghatározott jogi személy, aki saját vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében jár el, aki vagy amely a www.flowyer.hu webcímen elérhető szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltató: Flowyer LegalTech Kft., 2100 Gödöllő, Palota-kert 1. fsz. 1.

Szoftver: A Szolgáltató által üzemeltetett www.flowyer.hu webcímen elérhető ügyvédi ügyviteli rendszer.

Szerződés: A Szolgáltató által a Megrendelő részére a Megrendelés alapján elkészített és kizárólagosan elektronikus úton megküldött magyar nyelvű visszaigazolás, amelynek része a Megrendelő által elektronikusan elfogadott Általános Szerződési Feltétel valamint Adatvédelmi tájékoztató.

Szerződéses időszak: A megrendelésben a megrendelő által vállalt 6 hónapos vagy 1 éves időtartam.

A szerződés megszűnése: A szerződés az előfizetési időszak végén szűnik meg. A 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontjában foglaltak alapján a Megrendelő kijelenti, hogy a díj megfizetése egyben beleegyezését jelenti a szolgáltatás teljesítésének megkezdésébe.
3. Rendelkezésre állás (SLA)
A Google LLC minimum 99.95%-os rendelkezésre állást (https://cloud.google.com/appengine/sla) biztosít a Szoftver számára. Az adatokat Frankfurtban két példányban, valamint a napi biztonsági mentést Belgiumban tároljuk, melyet 1 évig őrzünk meg. Az adatoktól eltérő módon a feltöltött fileok esetében verziókövető rendszert használunk, melyet szintén Frankfurtban üzemeltetünk. A törölt, vagy véletlenül felülírt fileokat 90 napig visszamenőleg van módunk helyreállítani.
Habár az indulás óta a Szoftverben még csak üzemidő kiesés sem fordult elő, a Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az alábbiakban megadottakhoz kapcsolódó hibákra, hiányosságokra visszavezethető üzemszünet, adatvesztés esetére:
• A Szolgáltató irányításán kívül eső körülmények (vis major), mint például de nem kizárólagosan, bármilyen kormányzati intézkedés, háború, lázadás, szabotázs, fegyveres konfliktus, embargó, tűz, árvíz, légi csapás vagy más zavargás, a telekommunikáció vagy harmadik fél általi szolgáltatás elérhetetlensége, zavarása, vagy késleltetése, vírus vagy hacker támadás, harmadik fél általi szoftver meghibásodása (e-kereskedelmi szoftver, fizetési kapuk, chat, statisztikák) vagy nyersanyaghoz való hozzájutás, szolgáltatások, áram és eszköz ellátás megszűnése.
• Internet nemzetközi infrastruktúrájának zavarai, pl.: a DNS (Domain NameServices) szolgáltatás zavara.
• Szolgáltató felügyeletén és ellenőrzési körén kívül eső rendszer meghibásodás vagy üzemszünet
• E-mail vagy webmail kézbesítési hibája.
• DNS szolgáltatás szünete kiterjesztés céljából.
• Szolgáltató vállalt ellenőrzési és karbantartási feladatainak maradéktalan teljesítése mellett adódó, előre nem látható rendszer meghibásodás
A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver használatából eredő károkért.
4. TÁMOGATÁS
A Szoftverrel kapcsolatos kérések, észrevételek valamint hiba bejelentése elektronikus úton történik, mely a support@flowyer.hu email címen lehetséges. A bejelentésre az ügyfélszolgálat legkésőbb 3 munkanapon belül válaszol, és megkezdi a bejelentés feldolgozását.

Telefonos hibabejelentés kizárólag sürgős segítség kérése esetén vehető igénybe munkanapokon 9 és 18 óra között a +36 70 583 7315 telefonszámon.

A hibavizsgálatra fordított szakértői munka térítésmentes, feltéve, hogy a vizsgálata valóban szoftverhibát vagy a Szolgáltató hibájára visszavezethető, azt előidéző okot tár fel a bejelentés hátterében.

Amennyiben olyan technikai probléma merül fel, melynek reprodukálása csak a Megrendelő számítógépén valósítható meg, úgy a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, egyeztett időpontban a Szolgáltató távsegítség formájában vizsgálhatja ki a hibát, pl. Teamviewerrel.
5. RENDSZERKÖVETELMÉNY:
A Szoftver minden olyan legalább Windows 7 operációs rendszert futtató számítógépen használható, melyre feltelepíthető a legfrissebb Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző (gyári beállítások szerinti enedélyezett cookie-val és javascript-el). A Szoftver ezen két böngészőn kívül mással is használható, de a teljeskörű funkcionalitás csak ezen két böngészőben garantálható. A megfelelő megjelenítés érdekében legalább 1280 képpont széles felbontás használatát javasoljuk. Habár a Szoftver böngésző alapú és ezért telepítést nem igényel, ám a Szolgáltató a későbbiekben a Megrendelői igényekre reagálva készíthet telepítést igénylő kényelmi kiegészítőket, melyeket a Megrendelő részére térítés mentesen rendelkezésre bocsájthat.

Jelenleg a Szoftver mellé a következő kiegészítő telepítését javasolt:
Megnevezés: Folder Opener
Funkciója: lehetővé teszi a böngészőből a helyi gépen vagy helyi szerveren tárolt megadott mappa megnyitását, így például az adott ügy fileai egy kattintással elérhetőek és nem szükséges egy hosszabb útvonalon kitallózni azt/azokat.
A következő helyről tölthet le: https://www.flowyer.hu/g/tools/ITAnywhereFolderOpener.msi
6. SZERZŐI JOGOK
A Szolgáltató weboldalán található valamennyi információ, (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika) valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos kifejezett írásos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők, és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a Szolgáltató hivatalos ajánlatát, állásfoglalását.
7. TITOKTARTÁS
A Feleket a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő.

A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás (a továbbiakban: adat) üzleti titoknak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.

A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két Felet a szerződés lejárta, illetve bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi; más, a szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni.

A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák.
8. FELELŐSSÉG
Megrendelő felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Szolgáltatót e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.
9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg. A honlapon és a szerződésen feltüntett díjak az áfát nem tartalmazzák. Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalán. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik. Egyéb esetben a felek bármifajta jogvitájukkal kapcsolatban alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.