You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Adatvédelem

1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT ADATOK KÖRE
Az adatkezelés megnevezése és célja: ügyvédi ügyvitel elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése. Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és azok forrása: a Megrendelő által megadott ügyvédi iroda neve, címe, adószáma, megrendelő neve, email címe, megrendelt liszenszek száma, valamint annak lejárati ideje.

Az adatkezelés időtartama: megrendelés, ügyfél kapcsolat létrejötte esetén a szolgáltató a mindenkori hatályos számviteli- és adójogszabályok (2000. évi C. törvény) szerinti 8 éves időtartamig tárolja a személyes adatok közül a nevet és az email címet.

Adattovábbítás: Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése végett a számlakiállításához szükséges adatokon túlmenően - úgy mint az ügyvédi iroda neve, címe, adószáma - nem továbbítunk.
2. ADATFELDOLGOZÓK
A Szolgáltató a személyes adatok védelmének szempontjából – a fentebb meghatározott megrendeléshez megadott adatoktól eltekintve - kizárólag adatfeldolgozási tevékenységet végez, az adatkezelési döntéseket kizárólag a Megrendelő hozza meg. A Megrendelő köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben harmadik fél által személyes adatok kezelése vagy üzleti titok megsértése miatt érvényesített igényekért. A Szolgáltató az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott esetleges személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. E körben a felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő mint adatkezelő jóváhagyólag tudomásul veszi az adatok tárolásának és megőrzésének Szolgáltató által kialakított rendszerét.
3. A HONLAPON VÉGZETT WEBANALITIKA
A Szolgáltató a www.flowyer.hu weboldal látogatottságának méréséhez Google Analytics programot használja. A hivatkozott program a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyez el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek, úgy mint a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A Szolgáltató ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.
4. TÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA
A Szoftver szervereit a Google LLC üzemelteti. A Google Cloud Platformnak köszönhetően a Szoftver adatbázisai a legmagasabb biztonsági és rendelkezésre állási iparági sztenderdeknek eleget téve többszörösen redundáns szervereken, un. failover módon kerülnek tárolásra, melyek fizikailag Frankfurtban találhatóak. A rendszer automatizáltan minden adatbázisról napi mentést készít, melyet 365 napig őriz meg. Mivel számunka a biztonság a legfontosabb, ezért földrajzilag is szegmentált módon a biztonsági mentést Belgiumban tároljuk. Magasan az elvárható fizikai és szoftveres védelmen felül, fontosnak tartjuk, hogy előfizetőink ügyállománya is szegmentált módon kerüljön tárolása, így ügyvédi irodánként azokat a rendszer külön adatbázisban tárolja. Az adatoktól eltérő módon a feltöltött fileok esetében verziókövető rendszert használunk, melyet szintén Frankfurtban üzemeltetünk. A törölt, vagy véletlenül felülírt fileokat 90 napig visszamenőleg van módunk helyreállítani.
5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa.
Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.